Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

MÅLARTVÄTT ORIGINAL NORDSJÖ INOMHUS 1L
Art.nr 006118231 Lev.art.nr 5210130

Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
FL
Produktinformation
Rengörings- och avfettningsmedel Original Målartvätt är ett rengörings- och avfettningsmedel som används före målning. Målartvätt tar bort föroreningar, fettbeläggningar och smuts, vilket gör att färgen får en bättre vidhäftning vid målning. Vid ommålning skall ytan alltid tvättas med Målartvätt.
Användningsområde Inomhus
Förvaring Frostfritt
Rengöring verktyg Såpvatten
Typ Målartvätt
Utförande 1 strykning
Volym (l) 1
Åtgång (m²/l) 10-15
Dokument

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare eller miljöstation.