Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

DESINFICERING GRÖNFRI DIREKT BIOCID 0,5L
Art.nr 005060188 Lev.art.nr 13011

BVBAccepteras SundahusB
Jape Produkter
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
FL
Produktinformation
Sprayflaska för snabb applicering, brukslösning färdig att använda, lämplig för små ytor.

Användningsområden
På alla typer av ytor. Grön-Fri Direkt är lämplig för mindre ytor såsom staket, vindskivor, stuprör, trätrall, gångplattor, gravstenar, balkonger, markiser m.m. samt för delar av tak och fasader. Grön-Fri kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, plåt, takpapp, plast, textilier m.m.

Egenskaper
Vid behandling med Grön-Fri Direkt dör påväxten omgående. På väderutsatta ytor såsom tak spolar regnet med tiden bort resterna utan att ytan behöver bearbetas i efterhand. Alger är normalt borta inom ett år och lav efter ca två år. På målade vertikala ytor, t.ex. fasader, krävs det i de flesta fall att ytan tvättas för att resterna helt ska försvinna. Låt Grön-Fri Direkt verka i minst ett dygn om ytorna ska tvättas. Grön-Fri Direkt har en förebyggande effekt eftersom näringsämnen på ytan neutraliseras. Etablering av ny påväxt kan ske först när nya näringsämnen har fastnat på ytan. På t.ex. tak tar det generellt upp till 4 år innan ny påväxt syns igen, på utsatta skuggiga ytor kan det komma tillbaka tidigare. Grön-Fri är biologiskt nedbrytbart och påverkar inga byggnadsmaterial negativt.

Bruksanvisning
Vrid munstycket till sprayläget och spraya på ytan så att den blir blöt. Undvik behandling på frostbelagda ytor eller om en större mängd regn förväntas på ytan inom 12 timmar. Blommor och växter i närheten bör täckas då de kan ta skada. Avlägsna ev. mossa innan ytan behandlas. Andningsskydd rekommenderas eftersom spraydimma kan vara irriterande. Skyddshandskar och skyddsglasögon bör användas. Grön-Fri Direkt finns även som Grön-Fri koncentrat 1 liter och 5 liter.

- Sprayflaska för snabb applicering
- Brukslösning färdig att använda
- Lämplig för små ytor
Användningsområde På alla typer av ytor, bl.a. tak, fasader, markytor, staket, trätrall, trappor, murar och markiser. Kan användas på både målade och obehandlade material såsom trä, puts, sten, tegel, betong, eternit, plåt, takpapp, plast, textilier m.m
Blandningsförhållande Brukslösning, spädes ej
Farosymboler GHS07
Färg Transparant
Förvaring Frostfritt
Innehåll Alkylbenzyldimetylammoniumklorid 12,4 g/l
Nyans Transparant
PH-värde 7
Typ Grön-Fri
Volym (l) 0,5
Åtgång (l/m²) 0,5/2,5
Dokument

Byggvarudeklaration

Produktdatablad

Säkerhetsdatablad

Miljö

Farosymboler

  • Skadlig

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315 Irriterar huden..
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta händerna/exponerade områden/exponerad hud/händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.