Produkter
  • Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

PROPPLÖSARE 750G 131247
Art.nr 002696147 Lev.art.nr 994803

Nitor
Ord. pris
Ditt avtalspris
Ord. pris
FL
Produktinformation
Propplösare Nitor Pulver. Löser fett, matrester, hår och annat organiskt material i avlopp och golvbrunnar. Dödar lukt- och sjukdomsframkallande bakterier. Starkt frätande. Kraftigt utspädd med vatten är den ofarlig för miljön.
Beteckning 200348
Typ Propplösare
Vikt (g) 750
Dokument
Miljö

Farosymboler

  • Frätande

Signalord

Fara

Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret) Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten eller duscha
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare
P405 Förvaras inlåst
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning